§1

Definicje

Administrator – (Administrator Danych Osobowych) – Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadająca REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29

Serwis – strona internetowa www.marketingtour.pl , której administratorem i zarządcą jest Agencja Ma&Ma

Uczestnik Szkolenia – osoba zarejestrowana na stronie www.marketingtour.pl – uczestnik szkolenia lub szkoleń i warsztatów, organizowanych przez Agencja Ma&Ma Uczestnikiem Konferencji jest również osoba która zarejestrowała się na wydarzenie poprzez FaceBook lub bezpośrednio w kontakcie z organizatorami wydarzenia.

§2

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych obowiązujące w serwisach, których właścicielem jest Agencja Ma&Ma

1. Dane osobowe umieszczane w bazie Serwisu przez Uczestników szkolenia, a także Odbiorców są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn.zm.).

2. Zbiór danych osobowych Uczestników szkolenia przetwarzany przez Administratora został zgłoszony do GIODO.

3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w Serwisie ograniczone jest wyłącznie do danych niezbędnych do obsługi wydarzenia organizowanej przez Administratora.

4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora służą realizacji zobowiązań wobec Uczestników Konferencji.

5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i odbywa się w trakcie rejestracji w Serwisie. Podanie określonych danych jest jednak niezbędne do pełnego korzystania przez użytkownika z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu.

6. W trakcie rejestracji zbierane są następujące dane osobowe Uczestnika Szkolenia: Imię, Nazwisko, Adres e-mail, Telefon komórkowy, Nazwa firmy/organizacji, Stanowisko, Adres, Kod pocztowy, Miasto.

7. Dane Uczestników Konferencji są udostępniane partnerom wydarzenia w celu przekazywnaia informacji handlowych do partnerów wydarzenia (Agencję Ma&Ma, 3XR sp. z o.o., BOŚ S.A., ComVision sp. z o. o.) oraz do kontaktu bezpośredniego w związku z wydarzeniem Marketing Tour.

§3

Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył procedury związane z ochroną danych osobowych w Serwisie.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

3. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów stosowania odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych oraz domaga się zapewnienia sobie prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.

4. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL) zgodnie z częścią C do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz.1024).

5. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora Serwisu należytej staranności. Niezbędne jest zatem, aby zarówno Uczestnik Szkolenia również dbało bezpieczeństwo urządzeń za pośrednictwem których korzystają z zasobów Serwisu.

§4

Rezygnacja/poprawadanych

1. Uczestnikom szkolenia przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich poprawiania oraz prawo do usunięcia ich z bazy danych Administratora.

2. Usunięcie danych Uczestnika Szkolenia jest równoznaczne z usunięciem konta w Serwisie. Usunięcia konta Uczestnika Konferencji, a co za tym idzie związanych z nim danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie takiego żądania na adres support@fasttony.es. W celu uniknięcia ewentualnych nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail którego dokonano rejestracji.

§5

Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Uczestnika Szkolenia.

§6

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań uwag lub wątpliwości dotyczących niniejszej deklaracji ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: support@fasttony.es.