§1

Organizator

Agencja Ma&Ma, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 5, 84-230 Rumia, posiadającą REGON: 192950184 i NIP: 588-195-03-29

§2

Definicje

Organizator realizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem www.marketingtour.pl

Oferta szkoleniowa zawiera m.in, przedmiot, program, termin oraz miejsce szkolenia.

Uczestnik - podmiot dokonujący zgłoszenia udziału w szkoleniu od momentu wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Formularz - formularz zgłoszeniowy udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej: www.marketingtour.pl; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.

Regulamin - niniejszy regulamin dotyczy szkolenia realizowanego przez Organizatora W RAMACH Marketing Tour.

§3

Zgłoszenie uczestnictwa

Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc, wypełnienie przez uczestnika formularza ze strony internetowej Organizatora znajdującego się pod adresem www.marketingtour.pl. Szkolenie jest bezpłatne jeżeli uczestnik zgodzi się na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz w formie kontaktu bezpośredniego ofert handlowych przez Organizatora i Partnerów (Agencję Ma&Ma, 3XR sp. z o.o., BOŚ S.A., ComVision sp. z o. o.).

Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

W formularzu zgłoszenia Uczestnik powinien zadeklarować, czy jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodek cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) tzn. osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§4

Ceny szkoleń i warunki płatności

Szkolenie jest bezpłatne dla wszystkich, którzy podczas zgłoszenia wyraził zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną oraz w formie kontaktu bezpośredniego ofert handlowych wysyłanych przez Organizatora i Partnerów (Agencję Ma&Ma, 3XR sp. z o.o., BOŚ S.A., ComVision sp. z o. o.).

Jeżeli Uczestnik nie wyraził powyższej zgody, jest zobowiązany do wniesienia opłaty za szkolenie (300 PLN) w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, po wypełnieniu Formularza rejestracji - nie później jednak, niż 3 dni przed szkoleniem – jeżeli nie wyraził zgody na przesyłanie informacji handlowych.

Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT.

§5

Rezygnacja z uczenistwa - odstąpienie od umowy, zmiana uczestnika

Uczestnik zobowiązany jest powiadomić e-mailem Organizatora (na adres: support@fasttony.es) co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia o przeniesieniu prawa do odbycia szkolenia na inną osobę niż wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym.

§6

Zmiany terminu oraz miejsca szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz miejsca szkolenia.

§7

Obowiązki stron

Obowiązki Organizatora – Organizator zobowiązuje się do: przeprowadzenia szkolenia oraz dołożenia starań, aby zapewnić jego wysoki poziom.

Obowiązki Uczestnika - Uczestnik zobowiązuje się do:

obecności na szkoleniu.

§8

Ochrona własności intelektualnej

Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

§9

Ochrona danych osobowych

Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Uczestników jest Organizator.

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833) Organizator oświadcza, że nie udostępni innym podmiotom i zachowa wszelkie dane osobowe podane w procesie rejestracji przez Uczestnika.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu zorganizowania szkolenia, kontaktów z Uczestnikami oraz w celach marketingowych.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, ze zm.).

§10

Obowiązywanie i zmiany regulaminu

Uczestnik o zmianie regulaminu informowany jest w formie poczty elektronicznej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez organizatora szkolenia, nie krótszym niż 30 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.marketingtour.pl

Zmiana warunków sprzedaży oferowany usług oraz zmiana przeprowadzania akcji promocyjnych nie ma wpływu na warunki sprzedaży oferowany usług oraz warunki akcji promocyjnych zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2018 r.